TAISYKLĖS

1. Bendrosios nuostatos
1.1
. ViskasKudikiui.lt elektroninės parduotuvės (toliau - Parduotuvė) taisyklės (toliau - Taisyklės) taikomos Klientui teikiant užsakymą ViskasKudikiui.lt  Parduotuvėje.

1.2. ViskasKudikiui.lt turi teisę koreguoti Parduotuvės Taisykles. Klientui apsiperkant Parduotuvėje, taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu.
1.3. Pirkėjas patvirtina Taisykles su jomis susipažinęs pažymėdamas varnelę prie teiginio „Su paslaugos teikimo sąlygomis ir taisyklėmis susipažinau ir besąlygiškai sutinku“. Tokiu būdu patvirtintos Taisyklės yra privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Kliento ir Parduotuvės teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu susijusios sąlygos.

2. Užsakymo pateikimo tvarka ir sąlygos
2.1.
Klientas, apsilankęs Parduotuvės internetiniame puslapyje, pasirenka jam patinkančias prekes. Jo pasirinkimo pagrindu suformuojamas prekių krepšelis.

2.2. Suformavus prekių krepšelį ir norint nusipirkti prekes, Klientas privalo užsiregistruoti Parduotuvėje ir susikurti asmeninę paskyrą. Sukurtoje paskyroje turi suvesti duomenis, būtinus pasirinktoms prekėms pristatyti: savo vardą, pavardę, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefoną bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi pristatant užsakytas prekes. ViskasKudikiui.lt patvirtina, kad Kliento pateikti duomenys bus naudojami išskirtinai tik prekių pardavimo ir pristatymo tikslais, nepažeidžiant LR teisės aktų numatytų reikalavimų asmens duomenų apsaugai.
2.3. Toliau Klientas patvirtina, jog sutinka atsiskaityti bankiniu pavedimu.
2.4. Paskutiniame lange sugeneruojami visi Kliento pateikti duomenys, prieš kuriuos patvirtindamas, Klientas privalo įsitikinti, jog pateikti duomenys yra teisingi ir atitinkantys jo pageidavimus. Klientas turi galimybę pataisyti klaidingus duomenis prieš išsiunčiant užsakymą ViskasKudikiui.lt.  Klientui nesuteikiama galimybė patvirtinti užsakymo iki to momento, kol jis nepažymi, jog yra susipažinęs ir sutinka su ViskasKudikiui.lt Parduotuvės Taisyklėmis.  Tuo atveju, jeigu prieš prekių pasirinkimą Klientas nėra susipažinęs su Parduotuvės Taisyklėmis, jis tai privalo atlikti prieš patvirtindamas savo užsakymą bei jame pateiktus duomenis.
2.5. Klientui pateikus užsakymą, jis nusiunčiamas ViskasKudikiui.lt. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai jį gauna ViskasKudikiui.lt. Kartu tokiu atveju laikoma, jog tarp Kliento ir ViskasKudikiui.lt yra sudaryta sutartis. Tačiau tokia sutartis laikoma vykdytina tik nuo to momento, kai ViskasKudikiui.lt  gauna patvirtinimą iš Kliento pasirinkto banko apie atsiskaitymą už užsakytas prekes.
2.6. Klientui pateikus užsakymą, ViskasKudikiui.lt sistema automatiškai atsiunčia Klientui elektroninį laišką, kuriame pateikiamas sutarties patvirtinimas- nurodomos užsakytos prekės , Kliento pateikti duomenys ir rekvizitai reikalingi užsakymo apmokėjimui. Taip pat prisegamos galiojančios ir Kliento patvirtintos Parduotuvės taisyklės patvarioje laikmenoje- .pdf  formate.  Kuomet ViskasKudikiui.lt gauna banko patvirtinimą apie atsiskaitymą, yra suneneruojama PVM sąskaita- faktūra .pdf  formate , kuri yra saugoma Kliento paskyroje neribotą laiką.
2.7. ViskasKudikiui.lt gavus pranešimą iš banko, jog Klientas atliko mokėjimo pavedimą prekėms iš Parduotuvės pirkti, Klientui išsiunčiamas pranešimas nurodytu elektroninio pašto adresu. Kliento asmeninėje paskyroje sugeneruojama PVM sąskaita- faktūra. Pranešimo iš banko gavimo momentas laikomas sutarties tarp Kliento ir ViskasKudikiui.lt vykdymo pradžios momentu.
2.8. Kliento pateiktas užsakymas saugomas ViskasKudikiui.lt duomenų bazėje remiantis Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų reikalavimais dėl tokių duomenų saugojimo termino.
2.9. Sutartis sudaroma ir vykdoma lietuvių kalba.

3. Prekių kainų nustatymas ir pasirinktų prekių gavimas
3.1
. Kiekvienos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės Parduotuvėje.

3.2. ViskasKudikiui.lt nurodo, o Klientas patvirtina, jog yra susipažinęs su tuo, kad prekės, nurodytos Parduotuvėje, savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl naudojamo monitoriaus ypatybių.
3.3. Klientas sutinka, jog, jam elektroniniu būdu pateikiant užsakymą Parduotuvėje, už prekes jis įsipareigoja mokėti kainą, nurodomą užsakyme.
3.4. Kainos Parduotuvėje ir užsakyme nurodomos eurais su visais mokesčiais.
3.5. ViskasKudikiui.lt parduoda prekes, atitinkančias užsakyme numatytas sąlygas. Tais atvejais, kai Klientui perduotos prekės neatitinka tam tikrų užsakymo reikalavimų, Klientas sutinka pirmiausia pranešti apie tai ViskasKudikiui.lt  telefonu arba elektroniniu paštu, o šis įsipareigoja imtis visų veiksmų esamiems trūkumams pašalinti, jeigu tokie trūkumai atsirado dėl ViskasKudikiui.lt. Parduotuvei per protingą, su Klientu suderintą terminą, trūkumų nepašalinus,  Klientas turi teisę savo teises ginti LR Civiliniame Kodekse numatyta tvarka.
3.6. ViskasKudikiui.lt įsipareigojimai prekių atžvilgiu:
3.6.1. Tais atvejais, kai konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, ViskasKudikiui.lt įsipareigoja tokias prekes Klientui parduoti taip, kad jam būtų suteikiama reali galimybė prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.
3.6.2. ViskasKudikiui.lt įsipareigoja perduoti prekes tinkamos kokybės bei atitinkančias užsakyme numatytus reikalavimus.
3.6.3. ViskasKudikiui.lt įsipareigoja pateikti Klientui užsakyme nurodytą prekių kiekį. ViskasKudikiui.lt neatsako tais atvejais, kai perduotų prekių kiekis, nėra tikslus dėl to, jog Klientas neteisingai nurodė duomenis užsakyme, pateiktame ViskasKudikiui.lt .

 4. Apmokėjimo tvarka ir terminai
4.1.
Klientas atsiskaito už savo užsakytas prekes ViskasKudikiui.lt Parduotuvėje bankiniu pavedimu.

4.2. Klientas įsipareigoja už užsakytas prekes atsiskaityti per 2 darbo dienas. Viskaskudikiui.lt  turi teisę anuliuoti užsakymą, jei Klientas nesumokėjo per 2 darbo dienas.

5. Prekių kokybės garantija, prekių grąžinimo ir keitimo tvarka
5.1
. Visoms ViskasKudikiui.lt  Parduotuvėje parduodamoms prekėms suteikiama kokybės garantija, kuri priklauso pagal įstatymą.

Prekės garantinis talonas yra PVM sąskaita-faktūra, kurią Klientas gauna kartu su preke. Dėl prekių remonto garantiniu laikotarpiu Klientas turi kreiptis info@viskaskudikiui.lt  tolimesnių prekių garantinio aptarnavimo veiksmų suderinimui.
5.2. Tinkamos kokybės prekių keitimas ir grąžinimas
5.2.1
Klientas turi teisę per 14 dienų nuo prekių perdavimo jam dienos grąžinti arba pakeisti įsigytas prekes analogiškomis kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo prekėmis. Jeigu keičiant prekes susidaro kainų skirtumas, Klientas su Parduotuve privalo atsiskaityti pagal perskaičiuotas kainas.

5.2.2. Kliento pranešimas apie norą pasinaudoti šio Taisyklių punkto numatyta teise su nurodytomis grąžinamomis prekėmis siunčiamas elektroniniu paštu  info@viskaskudikiui.lt
5.2.3. Remiantis LR Civilinio kodekso 6.228/10 straipsnio 2 dalimi, prekių, įsigytų nuotoliniu būdu, atsisakymo teisė netaikoma sutartims dėl supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių.

5.2.4. Kokybiškos prekės grąžinimo ar pakeitimo išlaidas apmoka Klientas.
5.2.5. Gavusi prekę pakeitimui Parduotuvė  įsipareigoja pakeisti ją  ta pačia preke, tik Kliento nurodytos formos, dydžio, spalvos, modelio ar komplektiškumo. Jeigu Parduotuvė neturi pakeitimui tinkamos prekės, ji  grąžina Klientui už prekę sumokėtus pinigus. Pinigai Klientui grąžinami per 14 dienų po to, kai Parduotuvė gavo Kliento pranešimą apie norą pasinaudoti šia teise, o jei prekė Kliento nėra grąžinta,  Parduotuvei šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo prekės grąžinimo Parduotuvei dienos.
5.2.6. Jei Klientas per 14 dienų nuo prekių gavimo nusprendė grąžinti prekę, kuri yra praradusi prekinę išvaizdą (be originalios pakuotės, praplėšta originalia pakuote, be apsauginės plėvelės), jis privalo atsakyti už prekės vertės sumažėjimą.
5.3. Netinkamos kokybės prekių keitimas ir grąžinimas
5.3.1.
Kai grąžinama gauta ne ta prekė ir/ar nekokybiška prekė, Parduotuvė įsipareigoja pasiimti tokias prekes, o Klientas turi teisę:

a) reikalauti iš pardavėjo nemokamai pašalinti daikto trūkumus (pataisyti daiktą);
b) reikalauti iš pardavėjo nemokamai pakeisti netinkamos kokybės daiktą tinkamos kokybės daiktu;
c) reikalauti iš pardavėjo atitinkamai sumažinti kainą;
d) vienašališkai nutraukti sutartį ir pareikalauti sugrąžinti sumokėtą kainą.
5.3.2. Kliento pranešimas apie norą pasinaudoti šio Taisyklių punkto numatyta teise su nurodytomis nekokybiškomis ar ne tomis gautomis prekėmis siunčiamas elektroniniu paštu  info@viskaskudikiui.lt .
5.3.3.  Jei Klientas pasirenka pinigų grąžinimo variantą, Klientui pinigai grąžinami per 14 dienų po to, kai Parduotuvė gavo Kliento pranešimą apie norą pasinaudoti šia teise, o jei prekė Kliento nėra grąžinta,  Parduotuvei šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo prekės grąžinimo Parduotuvei dienos.
5.3.4. Nekokybiškos ar ne tos gautos prekės grąžinimo ar pakeitimo išlaidas apmoka Parduotuvė.

 6. Prekių pristatymas
6.1.
ViskasKudikiui.lt įsipareigoja prekes pristatyti Klientui ne vėliau kaip per 2-3 darbo dienas nuo mokėjimo gavimo. Toks terminas netaikomas tais atvejais, kai ViskasKudikiui.lt sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Klientas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Klientas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų aplinkybių. Tokiu atveju, ViskasKudikiui.lt įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Klientu ir suderinti prekių pristatymo klausimus.

6.2. Klientas įsipareigoja, užsakydamas prekes, nurodyti prekių pristatymo vietą bei asmenį, kuris priims/atsiims prekes.
6.3. Prekės, užsakytos ViskasKudikiui.lt internetinėje parduotuvėje, įprastai pristatomos per AB „Lietuvos paštas“ registruotąja siunta , per LP Express terminalus arba per DPD kurjerį. Taip pat prekes galima atsiimti Utenoje.
6.4. Klientas įsipareigoja prekes atsiimti artimiausiame (pagal pristatymo adresą priklausančiame) AB „Lietuvos paštas“ filiale, jei pasirinktas pristatymo būdas per AB „Lietuvos paštas". To nepadarius prekės grąžinamos ViskasKudikiui.lt, o Klientas neturi teisės reikšti pretenzijų dėl prekių nepristatymo laiku. ViskasKudikiui.lt  atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Klientui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Kliento kaltės arba nuo Kliento priklausančių aplinkybių.
6.5.  Klientas privalo nedelsiant informuoti ViskasKudikiui.lt  elektroniniu paštu:
a) jeigu gavus patvirtinimą iš ViskasKudikiui.lt, kad prekės išsiųstos, per 4 darbo dienas siunta nėra pristatoma;
b) visais atvejais nedelsiant informuoti ViskasKudikiui.lt, jeigu siunta pateikiama pažeistoje pakuotėje; taip pat tais atvejais, kai siuntoje pateikiamos ne užsakytos prekės arba netinkamas tokių prekių kiekis, nepilnas prekių komplektas, netinkamo dydžio, matmenų prekės.
6.6. Prekių pristatymo kaina Lietuvoje, kai pristatoma per AB "Lietuvos paštas", priklauso nuo siuntinio svorio:
* iki 1 kg- 1,85 €
* nuo 1 kg iki 2 kg- 2,20 €
* virš 2 kg- 3,20 €
6.7. Prekių pristatymo kaina Lietuvoje, siunčiant per LP Express terminalus, priklauso nuo siuntinio svorio:
* iki 1 kg- 2,10 €
* nuo 1 kg iki 2 kg- 2,50 €
* virš 2 kg- 3,50 €
6.8. Prekių pristatymo kaina Lietuvoje, siunčiant per DPD kurjerius gavėjo adresu, priklauso nuo siuntinio svorio:
* iki 1 kg- 3,00 €
* nuo 1 kg iki 2 kg- 3,50 €
* virš 2 kg- 3,90 €
6.9. Perkant prekių už didesnę nei 75,00 € siuntimas bus nemokamas.
6.10.  Atsiimant prekes Utenoje pristatymo mokestis nebus taikomas.

7. Komentarų talpinimas
7.1.
Visas komentarų talpinimo Svečių knygoje ir Prekių komentaruose taisykles  nustato ir jų laikymąsi kontroliuoja ViskasKudikiui.lt. Bet koks komentaro talpinimas ViskasKudikiui.lt elektroninėje parduotuvėje automatiškai reiškia sutikimą su visomis ViskasKudikiui.lt  nustatytomis komentarų talpinimo taisyklėmis.

7.2. ViskasKudikiui.lt visais atvejais turi teisę šalinti komentarus, pažeidžiančius tiek LR teisės aktus, kitų asmenų teises, tiek ir komentarų talpinimo taisykles. Kartu ViskasKudikiui.lt pasilieka teisę šalinti bet kokius Svečių knygoje ir Prekių komentaruose patalpintus komentarus savo nuožiūra.
7.3.
Kiekvienas asmuo, talpindamas savo komentarą ViskasKudikiui.lt elektroninėje parduotuvėje, patvirtina, jog toks jos komentaras nepažeidžia ir nepažeis jokių trečiųjų asmenų teisių bei prisiima atsakomybę dėl savo veiksmų, kurie pažeistų aukščiau nurodytus patvirtinimus.

8. Kitos nuostatos
8.1.
Visi pranešimai ViskasKudikiui.lt  turi būti teikiami elektroniniu paštu info@viskaskudikiui.lt arba telefonu +370 604 54531

8.2. Sutartis sudaroma, vykdoma ir visas bendravimas tarp Kliento ir ViskasKudikiui.lt  vyksta valstybine kalba.
8.3. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
8.4. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
8.5. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti per 20 kalendorinių dienų, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
8.6. Tuo atveju, jei Klientas nesutinka su Viskaskudikiui.lt parengtu atsakymu į Kliento rašytinę pretenziją, savo prašymą/skundą dėl Parduotuvėje  įsigytos prekės Klientas (fizinis asmuo, vartotojas) gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el.p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 85 262 67 51, faks. (85) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt (taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse) - ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje https://ec.europa.eu/odr/.